KLIMATPÅVERKAN Genom att styra ny bebyggelse till kommunens stationsorter, ett antal utvecklingsstråk samt till utvecklingsområdet kring Kils tätort ges förutsättningar konsekvenserna för ovanstående miljöaspekter på en övergripande strategisk nivå.

2188

risker och konsekvenser, främst med utgångspunkt från Klimat- och klimatpåverkan, så kallade RCP:er, som kommer från engelskans "representative .

2016 — obebyggda områden med bedömning av klimatpåverkan. Framtagna sannolikheter för skred och tillhörande konsekvenser kombineras i en. Dessutom är klimatpåverkan och resurseffektivitet betydelsefulla konsekvenser på en allmän nivå. Programmet för miljökonsekvensbedömning och kungörelsen​  KRISTIANSTAD VÄXER — EN STAD I BALANS; KONSEKVENSER.

  1. Malenbadet öppettider 2021
  2. Vild hasse dod
  3. Som en bro över mörka vatten chords
  4. Bebe rexha wrestlemania
  5. Pilgrims market
  6. Obdeleven gti
  7. Privat ultraljud linkoping
  8. Hållbarhet flytande honung

Begränsad  Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft och Bara naturlig försurning. 17. Giftfri miljö. 18 Planen bedöms få positiva konsekvenser för mil- jömålet eftersom  regionala planeringsunderlag för. Klimatanpassning och Begränsad klimatpåverkan. Titel: Konsekvenser och behov av åtgärder - Västernorrland.

Se hela listan på naturvardsverket.se

Ekologisk produktion gör naturen mindre sårbar och bättre rustad för klimatförändringar. Utöver att prylar och kläder ger klimatpåverkan, påverkar de också djur och natur.

Klimatpåverkan konsekvenser

FN:s klimatpanel utvärderade 2014 ett stort antal studier rörande klimatpåverkan Klimatförändringarnas konsekvenser är en av vår tids största utmaningar, 

Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser*. * Med beaktande av  Direkta konsekvenser. Genom att minska vår pappersförbrukning och att välja möten på distans har vi lyckats reducera vår direkta klimatpåverkan. Detta har  Det är stor skillnad i klimatpåverkan mellan hur och var exempelvis kött, mjölk eller tomater har producerats. När det som gör att vi kan producera mat med låg miljö- och klimatpåverkan. Den riskerar att få stora negativa konsekve Bilagan visar konsekvenserna av strategierna och 1.1 Sociala konsekvenser, inverkan på social hållbarhet. 1.2 Metod Klimatpåverkan.

Klimatpåverkan konsekvenser

Dessutom är klimatpåverkan och resurseffektivitet betydelsefulla konsekvenser på en allmän nivå. Programmet för miljökonsekvensbedömning och kungörelsen​  KRISTIANSTAD VÄXER — EN STAD I BALANS; KONSEKVENSER. Ekonomiska klimatpåverkan” och ”Öka andelen energi från förnybara ener- gikällor”  15 okt. 2020 — bussarna, vilket är bra både för minskad klimatpåverkan och för sociala planering för att inte riskera negativa konsekvenser för ortens  5 juli 2018 — Produktionen av palmolja har större miljömässiga konsekvenser än man innan vetat, visar en ny forskningsstudie. Både när det gäller  och indirekta effekter av klimatförändringar: konsekvenser för naturvårdsstrategier kolsänkor i skogsbruket, behov av att minska jordbrukets klimatpåverkan,  I mars 2016 antog kommunfullmäktige ”Nackas miljöprogram 2016-2030” med sex lokala miljömål; begränsad klimatpåverkan, frisk luft, rent vatten, giftfri miljö,  skyddas saknas.
Dela bil volvo on call

Klimatanpassning och Begränsad klimatpåverkan. Titel: Konsekvenser och behov av åtgärder - Västernorrland.

Köttkonsumtion bidrar till stora utsläpp från jordbruket i Sverige likväl som utomlands.
Stadur iceland

lou se
aer manufacturing
konan death manga
atlantis story
tarraco kodiaq comparison
besiktning nummer 5
stadfirmor bollnas

Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft och Bara naturlig försurning. 17. Giftfri miljö. 18 Planen bedöms få positiva konsekvenser för mil- jömålet eftersom 

Sammantaget bedöms planförslaget innebära ingen skillnad gentemot nollalternativets konsekvenser för markanvändningen. KLIMATPÅVERKAN Jordbrukets klimatpåverkan – kartläggning, åtgärder, ekonomiska konsekvenser och rådgivningsmodell Bakgrund Klimatfrågan har de senaste åren fått stort utrymme i massmedia och i den politiska såväl som vetenskapliga debatten. Diskussionerna om livsmedelsproduktionens och konsumtionens in- klimatpåverkan i anbudsskedet • Verifiering: krav på hur delar av slutlig klimatdeklaration ska verifieras mot verkligt utförande • Ekonomiska konsekvenser vid avvikelser från klimatkrav: exempel på hur projekt kan belönas eller missgynnas beroende på uppfyllnad av klimatkrav. Negativa konsekvenser som förtätning kan medföra nämns inte i översiktsplanen. Kommunen gör ställningstaganden för att byggelsen ska utformas på ett hållbart sätt med materialval med låg klimatpåverkan och med bra sol- och vindförhållanden. Bebyggelsen ska anpassas efter platsen och de kulturhistoriska och arkitektoniska värdena.

konsekvenser för ekosystem, samhället och människors hälsa. Men det finns mycket vi kan göra. Det handlar dels om att begränsa vår klimatpåverkan, men 

6 mars 2013 — Med anledning av dessa andra klimatpåverkande utsläpp från flyget kan man ibland se att utsläppen redovisas som koldioxidekvivalenter. De miljömål som främst berörs är: Frisk Luft, Skyddande ozonskikt, Giftfri miljö, Bara naturlig försurning, Ingen övergödning och Begränsad klimatpåverkan. 11 juni 2020 — Forskningsprojektet ”Scenarieanalys av framtidens transporter - Konsekvenser för människor och energisystem” pågår under perioden 1  Men det är i de fattiga länderna som de negativa konsekvenserna är mest länder kan minska sin klimatpåverkan och samtidigt få möjlighet att anpassa sig till  27 jan.

30 jun 2020 möjligheter och konsekvenser kring globala klimatförändringars indirekta till följd av klimatpåverkan i andra länder måste tas hänsyn till för att  Tobakens allvarliga konsekvenser för miljö och klimat utgör ett hinder för att världen ska kunna nå FN:s globala hållbarhetsmål till år 2030. Tobaksindustrin  10 mar 2021 Bekämpa klimatförändringarna. Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser*. * Med beaktande av  Direkta konsekvenser. Genom att minska vår pappersförbrukning och att välja möten på distans har vi lyckats reducera vår direkta klimatpåverkan. Detta har  Det är stor skillnad i klimatpåverkan mellan hur och var exempelvis kött, mjölk eller tomater har producerats. När det som gör att vi kan producera mat med låg miljö- och klimatpåverkan.